Zrealizowane projekty

1. Nazwa projektu:

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Browinie wraz z zagospodarowaniem terenu

2. Nazwa Wnioskodawcy:

Gmina Chełmża


1. Nazwa projektu:

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kończewicach wraz z zagospodarowaniem terenu

2. Nazwa Wnioskodawcy:

Gmina Chełmża


1. Nazwa projektu:

Remont świetlicy wiejskiej w Skąpem

2. Nazwa Wnioskodawcy:

Gmina Chełmża

3. Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności wsi oraz poprawa jakości życia poprzez stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku ,wspólnego spędzania czasu wolnego, organizacji imprez , co spowoduje zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych na obszarach wsi i wpłynie na odbudowę więzi międzyludzkich.


1. Nazwa projektu:

"Odnowienie elewacji budynku dawnej pastorówki poprzez wymianę stolarki okiennej ''.

2. Nazwa Wnioskodawcy:

Gmina Chełmża


1. Nazwa projektu:
Remont dachu budynku gospodarczego przy kościele p/w Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie

2. Nazwa Wnioskodawcy:
PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie

1. Nazwa projektu: Organizacja imprezy sportowej pn. TOUR THE RUN "ZIEMIA GOTYKU"


2. Nazwa Wnioskodawcy: KLUB MARATOŃSKI "TRUCHCIK" ŁUBIANKA

Nazwa projektu: ,,Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Papowie Toruńskim oraz podświetlenie Kościoła i utwardzenie parkingu przy Kościele Św. Mikołaja w Papowie Toruńskim”

Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” .

Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Łysomice

Cel projektu: Cel projektu, to poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych poprzez rozbudowę i przebudowę świetlicy w Papowie Toruńskim, utwardzenie i modernizację parkingu oraz oświetlenie zewnętrzne przy kościele parafialnym. Dzięki modernizacji parkingu i oświetleniu kościoła poprawiła się estetyka wsi, a remont świetlicy wpłynął na poprawę stanu bazy lokalowej służącej społeczności lokalnej. W ramach remontu świetlicy dokonano:
- rozbudowy w tylnej części istniejącego budynku,

1. Nazwa projektu:

Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Zegartowice wraz z umieszczeniem ławek drewnianych oraz umieszczenie elementów małej architektury przy ruinach zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim.


1. Nazwa projektu:

Organizacja imprez kulturalnych w miejscowościach Zegartowice i Wrocławki

2. Nazwa Wnioskodawcy:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Papowo Biskupie

1. Nazwa projektu:

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Storlus

2. Nazwa Wnioskodawcy:

Gmina Papowo Biskupie

3. Cel projektu:

Wzrost aktywności mieszkańców gminy poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Storlus. Wzrost integracji mieszkańców poprzez zaspokojenie ich potrzeb kulturowych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi