Zrealizowane projekty

1. Nazwa projektu:
„Podniesienie standardu infrastruktury rekreacyjnej boiska sportowego w miejscowości Papowo Biskupie przez budowę ogrodzonych trybun”

2. Nazwa Wnioskodawcy:
Gmina Papowo Biskupie

3. Cel projektu:
Rozwijanie rekreacji na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju poprzez poprawę standardu boiska sportowego w miejscowości Papowo Biskupie polegającą na budowie ogrodzonych trybun.

4. Okres realizacji projektu:
10.06.2011 – 06.2012

5. Całkowita wartość projektu:
50.379,77

6. Kwota dofinansowania:
10.365,40 (z małych projektów)

1. Nazwa projektu:
„Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dubielno, Nowy Dwór Królewski i Firlus oraz budowa i rozbudowa placów zabaw przy świetlicach”

2. Nazwa Wnioskodawcy:
Gmina Papowo Biskupie


3. Cel projektu:
Wzrost aktywności mieszkańców Gminy poprzez remont świetlic wiejskich oraz budowę placów zabaw. Wzrost integracji mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb kulturowych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.

4. Okres realizacji projektu:
17.12.2009 – 28.02.2011


5. Całkowita wartość projektu:
273.359,06

6. Kwota dofinansowania:
155.655,00 ( z działania "Odnowa i rozwój wsi")

1. Nazwa projektu:
„Organizacja imprezy kulturalnej „Święto Plonów” w miejscowości Papowo Biskupie”

2. Nazwa Wnioskodawcy:
Gmina Papowo Biskupie


3. Cel projektu:
Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Papowo Biskupie poprzez organizację imprezy kulturalnej „Święto Plonów”. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców oraz umożliwienie zachowania dziedzictwa kulturowego.

4. Okres realizacji projektu:
15.03.2010 – 30.09.2010

5. Całkowita wartość projektu:
32.038,59


1. Nazwa projektu:

„Zakup wyposażenia do Centrum Animacji Kultury w Łysomicach”

2. Nazwa Wnioskodawcy:

Gmina Łysomice


1. Nazwa projektu:

„Budowa placu zabaw w sołectwie Kamionki Małe”

2. Nazwa Wnioskodawcy:

Gmina Łysomice

3. Cel projektu:

Celem operacji jest rozwijanie rekreacji na obszarze objętym LSR oraz poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowę na terenie sołectwa Kamionki Małe placu zabaw.

4. Okres realizacji projektu:

od 1 czerwca 2012 do 30 czerwca 2012 r.

5. Całkowita wartość projektu: 22 606,28 zł

6. Kwota dofinansowania: 12 782,00 zł (z małych projektów)

7. Opis projektu


1. Nazwa projektu:

„Budowa placu zabaw w Turznie”

2. Nazwa Wnioskodawcy:

Gmina Łysomice


1. Nazwa projektu:

„Budowa placu zabaw w Tylicach”

2. Nazwa Wnioskodawcy:

Gmina Łysomice


1. Nazwa projektu:

Budowa trzech boisk piłkarskich przy Wiejskim Ośrodku Społeczno – Kulturalnym w Zakrzewku”

2. Nazwa Wnioskodawcy:

Gmina Łysomice

1. Nazwa projektu:

"Remont świetlicy wiejskiej w budynku "Pastorówki", przebudowa chodnika wraz z budową kładki dla pieszych w miejscowości Zelgno"

2. Nazwa Wnioskodawcy:

Gmina Chełmża

1. Nazwa projektu:

Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Bielczynach

2. Nazwa Wnioskodawcy:

Gmina Chełmża


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi