Zrealizowane projekty

Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu przy istniejącej świetlicy wiejskiej w Poniatówce w Sławkowie

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Chełmża

Termin realizacji projektu: 2014 rok

Tytuł projektu: Remont zabytkowego Zespołu Pałacowo ? Parkowego w Brąchnówku.

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Chełmża

Termin realizacji projektu: 2014 rok

1. Tytuł: Organizacja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez utworzenie lokalnego zespołu wokalnego "Polskie kwiaty" na terenie Gminy Chełmża

2. Nazwa wnioskodawcy: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

3. Termin realizacji projektu: listopad 2013-  listopad 2014

1.      Nazwa projektu: Budowa siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury drewnianej w miejscowości Papowo Biskupie

2.      Nazwa Wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim

3.      Cel projektu: Rozwijanie turystyki rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury drewnianej w miejscowości Papowo Biskupie

4.      Okres realizacji projektu: 02.07.2013 – 17.10.2014

 

1.      Nazwa projektu: Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Niemczyk

2.      Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Papowo Biskupie

3.      Cel projektu: Rozwijanie turystyki rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Niemczyk

4.      Okres realizacji projektu: 02.07.2013 – 07.11.2014

1.       Nazwa projektu: ,,Wyposażenie świetlic wiejskich w Kamionkach Małych i Ostaszewie”

2.      Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Łysomice

3.      Cel projektu: ,,Poprawa stanu i rozwój obiektów służących mieszkańcom obszaru LSR do 2015 roku”.

4.      Okres realizacji projektu: 09.09.2014 r. – 09.12.2014 r.

1.      Nazwa projektu: Remont i wyposażenie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej wraz z utworzeniem izby pamięci i zagospodarowaniem terenu

2.      Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Papowo Biskupie

3.      Cel projektu: Stworzenie centrum integracji społecznej o charakterze edukacyjno – kulturowym oraz izby pamięci obrazującej dzieje gminy poprzez remont i wyposażenie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej.

1.      Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Folgowo

2.      Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Papowo Biskupie

3.      Cel projektu: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy  wiejskiej w miejscowości Folgowo

4.      Okres realizacji projektu: 02.07.2013 – 18.11.2014

1.       Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Niemczyk wraz z budową małej infrastruktury turystycznej

2.       Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Papowo Biskupie

3.       Cel projektu: Rozwijanie turystyki rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Niemczyk wraz z budową małej infrastruktury turystycznej

4.       Okres realizacji projektu: 02.07.2013 – 13.08.2014

5.       Całkowita wartość projektu: 51.364,80

1.     Nazwa projektu: Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej

2.      Nazwa Wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim

3.      Cel projektu: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej

4.      Okres realizacji projektu: 21.01.2013 – 13.08.2014


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi