Funkcjonowanie

Funkcjonowanie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” na lata 2011-2015

1. Zadania administracyjne
Realizacja operacji jest ukierunkowana na aktywizację mieszkańców obszaru objętego LSR i budowanie kapitału społecznego na wsi, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Lokalne podejście wpływa na lepsze definiowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania, polegającym na realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego, a ich realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii. Takie oddolne podejście wzmocni spójność podejmowanych lokalnie decyzji, podniesie jakość zarządzania i przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest także zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGD, uwzględniając koszty związane z administracją LGD oraz informowaniem o wdrażaniu LSR. W ramach kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem LGD będą ponoszone koszty niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania biura, którego głównym zadaniem jest wdrażanie lokalnej strategii rozwoju. Na koszty bieżące składają się koszty zatrudnienia personelu, usługi zewnętrzne np. księgowe, prawnicze oraz koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem biura. Wszystkie zaplanowane wydatki są niezbędne do poniesienia i są zaplanowane w kwotach rynkowych, uzasadnione i racjonalne. Rezultatem zadań zaplanowanych w ramach kosztów bieżących jest funkcjonowanie profesjonalnego biura LGD obsługującego mieszkańców obszaru i inne zainteresowane podmioty.
2. Zadania aktywizacji i nabywania umiejętności
W ramach pozostałych kosztów zaplanowano realizację zadań niezbędnych do wdrażania lokalnej strategii rozwoju o charakterze informacyjnym, promocyjnym i szkoleniowym. Planuje się realizację co najmniej 1 badania dotyczącego obszaru LGD monitorującego efekty wdrażania LSR. W rezultacie tego badania/badań powstanie raport na temat osiągnięcia wskaźników zaplanowanych w ramach LSR. Raport posłuży do sprawozdawczości LGD.
W ramach działań informacyjnych planowane jest bieżące prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej LGD, promującej jej działania w kontekście wdrażania LSR i innej działalności na rzecz mieszkańców obszaru. Rezultatem tego zadania będzie strona internetowa, a jej skuteczność będzie monitorowana poprzez liczbę wejść na stronę. Ponadto będą co roku wydawane materiały promocyjne LGD w formie biuletynu informacyjnego (min. 2 numery w roku) oraz plakatów lub ulotek informacyjnych dotyczących działań LGD, jest także planowane wydawanie innych materiałów promocyjnych, które utrwalą wizerunek LGD w świadomości mieszkańców LGD. Jednym z ważniejszych form działalności informacyjnej będzie doradztwo świadczone na rzecz mieszkańców obszaru LGD w zakresie pozyskiwania środków w ramach wdrażanej LSR. Rezultatem będzie udzielnie co najmniej 20 godzin porad rocznie przez eksperta zewnętrznego oraz co najmniej 50 godzin porad rocznie przez personel biura LGD (doradztwo bezpośrednie i pośrednie). Rezultaty te będą monitorowane poprzez prowadzony rejestr osób które skorzystały z doradztwa/zasięgnęły porady.
Zakłada się także realizację co najmniej 2 szkoleń dla osób zajmujących się wdrażaniem LSR w LGD, w tym personelu biura, zarządu i rady LGD. Rezultatem tego działania będzie przeszkolenie co najmniej 20 osób za zakresu podejścia Leader i innych zagadnień przydatnych w funkcjonowaniu LGD. Przewiduje się organizację dwudniowego szkolenia wyjazdowego, w związku z tym konieczne do poniesienia koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu. Szkolenie poprowadzi wykwalifikowany trener wyłoniony przez ogłoszenie na stronie internetowej LGD. Zaplanowane ceny są zgodne ze stawkami obowiązującymi na lokalnym rynku.
Ponadto LGD będzie również szkolić lokalnych liderów. Co roku zakłada się przeprowadzenie co najmniej 2 spotkań informacyjnych dotyczących wdrażania LSR oraz innych tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. Rezultatem będzie udział co najmniej 30 osób w szkoleniach dla liderów na rok. Rezultaty będą monitorowane poprzez listy obecności i dokumentację zdjęciową.
LGD będzie kontynuować działalność promocyjną na obszarze LGD poprzez inicjowanie i organizowanie wydarzeń o charakterze promocyjnym. Co roku planowana jest organizacja Forum Partnerów LGD, które będzie okazją do podsumowań rocznych działań LGD i określania planów na kolejny rok wrażania LSR. Rezultatem Forum będzie udział co najmniej 60 reprezentantów podmiotów na stałe współpracujących z LGD w formie partnerstwa oraz innych współpracujących środowisk. Rezultaty będą monitorowane poprzez listy obecności i dokumentację zdjęciową.
LGD będzie także promowało swoje działania poza obszarem LGD poprzez udział w regionalnych i ponadregionalnych imprezach i wystawach typu dożynki, festiwale, targi. Zakłada się organizację co najmniej 2 stoisk promocyjnych LGD w roku. Rezultaty będą monitorowane poprzez listy wystawców i dokumentację zdjęciową.
Poza tym co najmniej raz na 2 lata planuję organizację dużego działania promocyjnego w postaci np. Festiwalu Produktów Lokalnych na obszarze LGD, na którym będą promowane zasoby obszaru: historyczne, kulturowe, ludzkie, przyrodnicze, gospodarcze itp. Rezultatem będzie udział co najmniej 200 osób odwiedzających wydarzenie promocyjne. Rezultaty będą monitorowane poprzez dokumentację zdjęciową.
Planowane działania i zakładane rezultaty tych działań przyczynią się do osiągnięcia celów LSR: podniesienie się atrakcyjność turystyczna obszaru, zostanie rozwinięta aktywność mieszkańców w wymiarze społecznym i gospodarczym.

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE NA LATA 2011-2015 wraz z zadaniami dodatkowymi z dn. 23 stycznia 2015 r.

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE 2010

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE 2009

PROJEKT WSPÓŁPRACY "SZLAK TRADYCJI I SMAKU"

ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE PROJEKTU "SZLAK TRADYCJI I SMAKU"

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE NA LATA 2011-2015

PROJEKT WSPÓŁPRACY "KUJAWSKO-POMORSKIM SZLAKIEM LGD"

ZESTWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE PROJEKTU WSPÓŁPRACY

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE 2010

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE 2009

 

 

 


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi